top of page
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

1.    Algemeen

Contact Karate Beveren hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Contact Karate Beveren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.


Als Contact Karate Beveren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Contact Karate Beveren

Zetel: Ciamberlanidreef 70/4, 9120 Beveren-Waas

Emailadres: deblockmarc_wakobelgium@hotmail.com


Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Contact Karate Beveren verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond)

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding

  • Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)

  • Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,… (contractuele grond)

 • Het deelnemen aan competities en tornooien

  • Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)

  • Organisatie van een recreatief sportevenement (contractuele grond)

 • Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (contractuele grond)

 • Promotie, PR en communicatie waaronder

  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)

  • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)

  • Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang).

 

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  : 

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam

 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres, social media accounts

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, bewijs van goed zedelijk gedrag

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …) 

 • Opleiding en vorming

 • Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)

 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) 

 • Medische gegevens (in casu het jaarlijks verplichte medisch geschiktheidsattest)

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

 

4. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);

 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat

 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5.     Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)

 • Subsidiërende overheden 

 • Partners waarmee we in samenwerkingactiviteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

 • De sportfederatie, in casu WAKO Belgium

 • Onze externe marketing- en communicatiepartners

 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.  In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

7. Bewaartermijn

Contact Karate Beveren  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Contact Karate Beveren  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan één jaar na het stopzetten van het lidmaatschap tot de club of maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Contact Karate Beveren van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

 

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails) 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. 

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.  

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). 

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

11. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Contact Karate Beveren  kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 1 januari 2020. 

Cookie policy

COOKIE POLICY

 

Zoals het geval is voor de meeste websites die van enig belang zijn, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, aangeduid als “cookies”, op het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, en dit om de website van Contact Karate Beveren optimaal te laten werken, met uw gebruiksgemak in het achterhoofd.

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers. Dit bestandje wordt automatisch gedownload op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet) dat aangesloten is op het internet wanneer u een website bezoekt. Cookies worden door vele websites gebruikt en kunnen voor een aantal dingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw voorkeuren,  de inhoud van uw winkelwagentje, of het aantal mensen berekenen dat verbonden is met de website. Cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, die kunnen worden onderverdeeld in vier klasses die alle vier door Contact Karate Beveren kunnen gebruikt worden:
 

 1. Strikt noodzakelijke cookies: Deze worden over het algemeen gebruikt om een unieke identificatie op te slaan, te beheren en de bezoeker te identificeren als uniek ten opzichte van andere internetgebruikers die de website op hetzelfde moment bezoeken, om een consistente en accurate service aan te bieden aan de bezoekers.
   

 2. Functionele cookies: Deze cookies moeten de functionaliteit van de website verbeteren. Ze zijn meestal het gevolg van een actie van de bezoeker, maar kunnen ook geïmplementeerd worden in het kader van het verlenen van diensten die niet uitdrukkelijk vereist zijn door de bezoekers, maar die hen worden voorgesteld. Bijvoorbeeld cookies die de eerder bekeken inhoud op de website of het e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij het inloggen tijdens een vorige bezoek, onthouden. Ze kunnen ook gebruikt worden om bepaalde voorkeuren te onthouden of om informatie of andere content op maat van uw interesses aan te bieden.
   

 3. Performance cookies: deze vorm is beperkt tot de optimalisering van de websiteprestaties. Een performance cookie meet en controleert de activiteit van de bezoeker van de website en helpt om statistieken op te maken. In het geval van Contact Karate Beveren betreft die hoodzakelijk Google Analytics voor de monitoring en de analyse van de online activiteiten op onze website.
   

 4. Targeting of reclame-cookies: Deze bevatten een unieke sleutel die in staat is zoekpatronen van individuele bezoekers te onderscheiden, of die een code kan bevatten die kan worden omgezet in een reeks van surfgewoontes of in informatie over de gebruiksvoorkeuren die elders opgeslagen zijn.
   

Verder zijn er cookies die we zelf beheren (nominatieve cookies of first-party cookies) en die uitsluitend door deze website gelezen kunnen worden. Daarnaast zijn er cookies van derden (third-party cookies). Zij worden door externe partners  geïmplementeerd en gebruikt voor allerlei diensten (bijvoorbeeld analyse van websites of van publiciteit).

Het merendeel van de cookies die we gebruiken zijn tijdelijke of “sessie” cookies, die automatisch verwijderd worden uit uw browser wanneer uw sessie voltooid is. U dient zelf geen actie te ondernemen om ze te verwijderen.
Het is voor de goede werking van onze website niet strikt noodzakelijk om deze cookies in te schakelen, maar het zal u wel toelaten om van een betere surfervaring te genieten. Bovendien zijn sommige van deze cookies essentieel om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

We raden u dan ook aan om de cookies die wij aanbieden te accepteren. U kunt deze cookies verwijderen of blokkeren, maar indien u dit doet kunnen bepaalde elementen van de site niet functioneren zoals verwacht.

 

Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, dat cookies implementeert om informatie te verzamelen met betrekking tot de gebruikers van de website en met betrekking tot gebruikswijzen – deze informatie is nuttig om de aangeboden dienst te plannen en te behouden. De meeste cookies zijn niet essentieel om u de vereiste diensten aan te bieden en kunnen geblokkeerd worden.

Indien u de cookies die door onze website of door een andere website geïmplementeerd worden wenst te beperken of te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser (zie de handleiding van uw browser). U kunt alle cookies die al op uw computer aanwezig zijn verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze op uw apparaat worden geplaatst. Maar als u dit doet, moet u uw voorkeuren elke keer dat u een website bezoekt handmatig aanpassen, en sommige diensten of voorzieningen (waaronder een aantal opleidingsmodules) zullen mogelijk niet werken.

bottom of page